Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

4. Türkiye Yayıncılık Kurultayı 2010 Sonuç Bildirgesi

4. Türkiye Yayıncılık Kurultayı (06-07 Mayıs 2010)

1. Dijital Yayıncılığın Hukuki ve Mali Çerçevesi düzenlenmeli, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dijital yayıncılık ile ilgili açık ve net hükümler getirilmelidir:

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de dijital yayıncılığın hızla gelişeceği ve yayıncılık sektörü içinde önemli bir pazar payına sahip olacağı anlaşılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda dijital yayıncılığı düzenleyecek açık ve net hükümler getirilmeli, AB Bilgi Toplumu Direktifi ile uyum sağlanmalıdır. Sahibi belirsiz eserlerin kullanımı FSEK kapsamında net olarak belirlenmelidir.
E-kitap bir kültür ürünüdür, çoğaltma ve yayma haklarının kullanımına bağlı, basılı ya da CD kitaplar gibi bir çoğaltma yöntemidir. E-Kitap’ın vergilendirilmesinde kağıda basılı kitaba uygulanan vergi oranları geçerli olmalıdır.

2. Dijital ortamda yayınlama özgürlüğü düzenlenirken, İnsan Hakları Sözleşmelerine, AB Bilgi Toplumu direktiflerine ve AGİT raporlarına uyulmalıdır:

Her yıl binlerce internet sitesi yargı ya da idari kararlarla yasaklanmaktadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Ocak 2010’da yayımladığı bir rapora göre Türkiye’de 3.700 yasaklı internet sitesi vardır. İnternetle ilgili hukuki kararlar yetkili, uzman mahkemelerce alınmalıdır. Mahkeme kararı olmadan idari tasarruflarla sansürleme sisteminden vazgeçilmelidir. Tek bir içerik nedeniyle tüm bir site kapatılmamalıdır. İnternetle ilgili düzenlemelerde İnsan Hakları sözleşmelerine, AB Direktiflerine ve AGİT raporlarına uyulmalı, ifade özgürlüğü yolundaki taahhütleri yerine getirmek için ilgili yasalarda gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

3. Dijital kütüphaneler ve bilgi veri tabanları geliştirilirken hak sahiplerinin çıkarları korunmalı, telif hakları gözetilmelidir:

Kitap ve dergilerin dijital ortamda yaygınlaşmasında, erişilebilirliklerinde veri tabanlarının önemi büyüktür. Herkesin eşit olarak bilgiye ulaşabilmesi açısından dijital kütüphaneler kurulması desteklenmelidir. Dijital kütüphaneler ve bilgi veri tabanları geliştirilirken telif hakları gözetilmeli ve hak sahiplerinin çıkarları korunmalıdır.

4. Dijital içerik yaratımı, üretim ve yönetimi eser sahipleri ile işbirliği içinde ve yayıncıların denetiminde yürütülmelidir:

Dijital yayıncılık bilgiye erişimi hızlandırarak ve kolaylaştırarak, içeriğe olan ihtiyacı arttırmaktadır. Güvenilir, nitelikli ve yeterli dijital içerik öncelikle ve esas olarak, bu konuda deneyimli ve birikimli kitap yayıncıları tarafından sağlanabilir. Dijital içerik yaratımı, üretimi ve yönetimi eser sahipleri ile işbirliği içinde yayıncıların denetiminde yürütülmelidir.
Kitap yayıncıları, dijital içerik üretimi ve yönetimi için gerekli teknoloji ve uzmanlığa ulaşabilmeleri için KOBİ desteklerinden yararlandırılmalıdırlar.

5. Milli Eğitim Bakanlığı dijital yayıncılığı destekleyici düzenlemeler yapmalı, dijital ortama ilişkin yasal mevzuat netleşmeli, özel yayınevlerinin dijital eğitim yayıncılığı yapması özendirilmelidir:

Dijital yayıncılığın en yaygın olarak kullanılacağı alan eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı dijital yayıncılığı destekleyici önlemleri almalı, dijital ortamla ilgili yasal mevzuat netleşmeli, denetim ve onay mekanizmaları kurulmalıdır. Haksız rekabet yaratan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Dijital yayıncılıkla ilgili düzenlemelerde 5. Ulusal Yayıncılık Kurultayı kararlarına uyulmalıdır. Özel yayınevlerinin dijital eğitim yayıncılığı yapmaları özendirilmelidir.

6. Dijital yayınların, dağıtım, satış ve pazarlamasında eser sahibi, yayınevi, dağıtım şirketi ve kitabevlerinden oluşan temel dokusu değiştirilmeden, geliştirilmelidir:

Dijital yayın dağıtım, satış ve pazarlamasında yayıncılık sektörünün eser sahibi, yayınevi, dağıtım şirketi ve kitapevlerinden oluşan temel dokusunun bozulmasını önleyecek ve maddi zarara uğramamasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Yasal düzenleme ve uygulamaları olumsuz yönde etkileyecek tutum, uygulama, sözleşme ve iş modellerinden uzak durulmalıdır.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.