Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Matbaalar Kanunu

          Kanun Numarası          : 5681

          Kabul Tarihi                 : 15/7/1950

          Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 24/7/1950   Sayı : 7564

          Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 3   Cilt : 31   Sayfa : 2242

 

             Madde 1 – Matbaa kurulması izne bağlı değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel kurulacağı yerin en büyük mülkiye amirine bir beyanname verilir.

             Bu beyanname, matbaayı açacak olan kimse ve varsa ortak veya mümessilleri taraflarından imzalanır ve bunların adları, soyadları, tabiiyetleri,ikametgahları, matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır ve gerekli vesikalar eklenir.

             Madde 2 – Beyanname muhteviyatında her hangi bir suretle vukua gelecek değişiklikler, bu değişikliklere taallük eden vesikalarla birlikte beş gün içinde birinci maddede yazılı mercie bildirilir.

             Madde 3 – Bu kanun hükmüne göre beyanname vererek matbaa açanlara (tabi) denir.

             Madde 4 – Tabiler, bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük mülkiye amirine vermeye mecburdurlar.

             Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taalluk eden ve ticaret ve sanat işlerine munhasır bulunan davetiyeler, ilan, formül, sirküler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve zamanını  gösteren kağıtlarla adayların adlarını bildiren rey pusulaları gibi basılar hakkında uygulanamaz.

             Madde 5 – Basın Kanunu gereğince mevkutenin çıkarılması için lüzumlu beyannamenin verildiği anlaşılmadıkça mevkutelerin matbaalarda basılması yasaktır.

             Madde 6 – (Değişik: 23/1/2008-5728/132 md.)

Bu Kanunun 1 inci maddesine göre beyanname vermeden matbaa açanlarla 2, 4 ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler, Cumhuriyet savcısı tarafından yüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

             Madde 7 – (Değişik: 23/1/2008-5728/133 md.)

Hakikate aykırı beyanname veren kimse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

             Madde 8 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 9 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—————————

(1)    Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak  10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.

Sayfa 1

2360

         5681 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren                                                                                                                  Yürürlüğe

  Kanun                            5681 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                         giriş tarihi

  5728                                                    6,7                                                                  8/2/2008  

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir