BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile ders kitabı yerine okutulmak üzere Bakanlıkça hazırlanacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve ders kitapları üreten yayınevlerinde aranacak kriterlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile ders kitabı yerine okutulmak üzere Bakanlıkça hazırlananacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve ders kitabı üreten yayınevlerinde aranacak kriterlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-24/2/2011-27856)

(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Alan uzmanı/Yazar: Taslak ders kitabıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların, atamalarına esas olan alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya alanla ilgili en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da bu alanda daha önce yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi,
 2. b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 3. c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

ç) Başvuru sahibi: Ders kitabı üreten birim veya yayınevini,

 1. d) Bilgi iş ve işlem yaprakları: Mesleki ve teknik öğretim okullarının atölye ve laboratuvarderslerinde veya uygulamalarında kullanılmak, mesleki bilgi ve becerileri pekiştirmek amacıyla hazırlanan yayınları,
 2. e) Birim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan derslere ait öğretim programlarına uygun olarak ders kitabı ile eğitim kurumlarında okutulacak diğer eğitim araç ve gereçlerini hazırlayan veya kullanılmasına ihtiyaç duyularak satın alınması öngörülen eğitim araç ve gereçlerini sağlayan Bakanlık birimlerini,
 3. f) Daire Başkanlığı: Yayımlar Dairesi Başkanlığını,
 4. g) Ders kitabı: Taslak ders kitaplarından Kurulca okullarda okutulması uygun bulunan kitabı,

ğ) Dil uzmanı: Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyde öğrenim görmüş kişiyi,

 1. h) Döner sermaye işletmesi: Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

ı) Editör: Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyde öğrenim görmüş ve eserin üretim sürecinin koordinasyonunu sağlayan kişiyi,

 1. i) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini, millî eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri,
 2. j) Görsel tasarım uzmanı: Resim veya grafik alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi,
 3. k) İnceleme ücreti: Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarını inceleyenlere ödenen ücreti,
 4. l) İnceletme ücreti: Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının incelenmesi için Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan ücreti,
 5. m) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
 6. n) Müdürlük: Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünü,
 7. o) Öğrenci çalışma kitabı: İlgili öğretim programlarında yer alan kazanım ve açıklamalar doğrultusunda dersin öğrenilmesini kolaylaştıracak öğrencilere yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan yaprakları ayrı ayrı da kullanılabilen basılı eser ile üniteleri görsel ve işitsel yönden destekleyen kaset, disket, CD gibi elektronik kayıt ortamlarını kapsayan seti,

ö) Öğretmen kılavuz kitabı: İlgili öğretim programlarında yer alan kazanım ve açıklamalar doğrultusunda ders kitabının daha etkili kullanımını sağlayacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünite, konu, tema, öğrenme alanlarıyla ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan, öğretmenlerin yararlanması için hazırlanan basılı eseri,

 1. p) Ölçme ve değerlendirme uzmanı: Ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans veya farkı alandan olup ölçme değerlendirme alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş kişiyi,
 2. r) Program geliştirme uzmanı: Program geliştirme alanında en az lisans veya farkı alandan olup program geliştirme alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş kişiyi,
 3. s) Program uygulama kılavuzu: İlgili dersin öğretim programlarının uygulanmasında öğretmene yardımcı olmak amacıyla hazırlanan eseri,

ş) Rehberlik veya gelişim uzmanı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Psikoloji alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi,

 1. t) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) Yayınevi: Ders kitabı üreten, tüzel kişiliğe sahip herhangi bir meslek odasına kayıtlı ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşları,
 2. u) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) Taslak ders kitabı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde veya Kurulun belirleyeceği derslere ve esaslara göre sınıf veya dönem esas alınmak suretiyle ders kitabı ve/veya öğrenci çalışma kitabının birlikte, ayrı ayrı ya da bölünmüş olarak da üretilebilen, çizgisiz, beyaz kâğıda bilgisayar veya benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve standartta yazılmış, ciltlenmiş, ders kitabı veya takım hâlindeki ders kitabı ya da öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, program uygulama kılavuzu ile bilgi iş ve işlem yaprakları taslaklarından oluşan baskıya hazır eseri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayınevlerinde Aranacak Kriterler, Ders Kitaplarının Nitelikleri ve Hazırlanması

Yayınevlerinde aranacak kriterler

MADDE 5 – (Değişik:RG-11/6/2011-27961)

(1) Ders kitabı üreten yayınevleri; ders kitabı üreteceği alanlar için yazar veya yazarlar ile en az birer editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanını çalıştırdığını veya bu uzmanlardan hizmet satın aldığını, söz konusu personelin fikir ve sanat eserleri ile ilgili kanuna aykırı iş ve işlemler ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini beyan eder. Dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanı birden fazla alanda taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alabilir. Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersleri ile yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı; resim alanı ile ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında da ayrıca görsel tasarım uzmanı bulundurulmayabilir.

(2) Yayınevlerince yapılan başvuruda verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari veya adli makamlarca tespit edilmesi hâlinde belgenin veya beyanın yer aldığı taslak ders kitabı, inceleme işlemi durdurularak yayınevine iade edilir. Söz konusu tespit kabul edilmiş ders kitabına ait ise Kurul Kararı iptal edilir. Bu durumda bir yıl süreyle yayınevinin yeni başvurusu kabul edilmez.

Ders kitaplarının nitelikleri

MADDE 6 – (1) Ders kitapları;

 1. a) Anayasa ve kanunlara aykırı hususları içermez.
 2. b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilen Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek hükmüne, Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olarak hazırlanır.
 3. c) İnsan haklarına aykırılık, cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefi görüş ve benzeri ayrımcılık içermez.

ç) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanır.

 1. d) Reklam niteliğinde ögeleri içermez.
 2. e) (Mülga:RG-11/6/2011-27961)
 3. f) İçeriğinde yer alan okuma metinleri öğrencileri, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri besler, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede onlara yol gösterir ve bu değerleri benimsetir.
 4. g) Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile dersin programına ve hitap ettiği eğitim kurumunun amaçlarına uygun olur.

ğ) Öğretim programlarında belirtilen Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgili kazanımları içerir.

 1. h) Diyalog, hoşgörü, uzlaşma kültürü, empati, farklılıklara ve insan haklarına saygı, eşitlik, katılım, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin gelişimine katkı sağlar.

ı) Bilgiye ulaşım, ulaşılan bilginin sorgulanması ve bilginin nasıl üretileceğine ilişkin vurgu yapar.

 1. i) Bilişim teknolojisinin etkin ve verimli kullanımını teşvik eder.
 2. j) Öğretim programının kazandırmayı amaçladığı bilgi, beceri, tavır, tutum, değer ve yetkinlikleri kapsar.
 3. k) Ön yargı ve normatif önermelerden uzak olarak konuyla ilgili farklı bakış açıları içerir.
 4. l) Kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı ve küçük düşürücü unsurları taşımaz.
 5. m) İşlenişte, öğretmenin rehberliğinde öğrencinin aktif olmasını ön plana alır. Öğrencilerin farklı ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitliliğe yer verir.

Ders kitaplarının sağlanma usulleri

MADDE 7 – (1) Ders kitapları aşağıda belirtilen usullerle sağlanır:

 1. a) Yarışma;

1) İhtiyaç duyulan alanlarda Bakanlıkça taslak ders kitabı hazırlanmasıyla ilgili olarak ödüllü veya ödülsüz yarışma açılabilir.

2) Yarışmaya, şartları taşıyan yayınevleri katılır.

3) Yarışmaya katılacak eserler, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre hazırlanır ve şartnamesinde belirlenen esaslara göre incelenir. Kurulca uygun bulunanlar ders kitabı olarak kabul edilir.

 1. b) Sipariş; Bakanlık, komisyon, kurum veya kuruluşlar ile yayınevlerine şartname hükümlerine göre taslak ders kitabı yazdırabilir.
 2. c) Satın alma; Bakanlık, okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veya dışında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitaplar satın alma yoluyla temin edebilir.

ç) Yazdırma;

1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerince Başkanlığın koordine veya rehberliğinde kuracağı bir komisyona kitap hazırlatabilir.

2) Ders kitabı hazırlayanların isimleri ilgili birimce alınan onayda yer alır. Ancak, kitaplarda yazar/yazarların sayısının (Değişik ibare:RG-11/6/2011-27961) beş veya daha fazla olması durumunda yazarların isimleri yerine komisyon ifadesine yer verilir.

 1. d) Özel kesimce hazırlama; Yayınevleri bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda taslak ders kitabı hazırlayabilir.

(2) Bakanlıkça yarışma, sipariş ve yazdırma usulüyle temin edilecek ders kitaplarının yazım ve hazırlanmasında görevlendirilecek kişilerin şartlarının, bu Yönetmelik hükümlerine uymadığının tespiti durumunda taslak ders kitapları incelenmez ve ilgili birim veya yayınevine iade edilir.

(3) Bakanlıkça yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulleriyle temin edilen kitapların incelenmesi de Başkanlıkça yapılır.

(4) Yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulü ile hazırlanacak taslak ders kitaplarının başvuru şekli, katılım şartları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları içeren şartname ilgili birimlerce hazırlanarak Kurula sunulur. Kurulca uygun görülen şartnamenin bir örneği ilgili birime gönderilir ve Başkanlığın ve ilgili birimin elektronik ortamı ile Tebliğler Dergisinde duyurulur.

(5) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Taslak ders kitabının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilir. Başka bir ders kitabından alıntı yapılamaz ve bir ders kitabı diğerine kaynak olarak gösterilemez. Bu hükme aykırı bir durumun tespiti ve bu tespitin Kurulca yerinde bulunması hâlinde taslak ders kitabı, ilgili birim veya yayınevine iade edilir. Yayınevi, iade edilen taslak ders kitabının ait olduğu alanın bu kitap seviyesinde bir yıl süreyle ders kitabı başvurusunda bulunamaz.

(6) (Ek:RG-11/6/2011-27961) Okutulma sürelerinin son veya müteakip yılında güncellenerek yapılacak yeniden başvurularda beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Kaynakçada alıntı yapılan bu kitaba yer verilmez.

(7) (Ek:RG-11/6/2011-27961) Alıntılarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan ilgili birim veya yayınevi sorumludur.

Ders kitaplarının hazırlanması

MADDE 8 – (1) İlgili birim veya yayınevleri tarafından hazırlanacak ders kitabı, alan uzmanı/uzmanları, editör, dil uzmanı, görsel tasarım uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, program geliştirme uzmanı, rehberlik veya çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarınca içerik; dil, anlatım ve üslup; öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme; teknik, tasarım ve düzenleme yönlerinden aşağıdaki hususlara göre hazırlanır:

 1. a) İçerik;

1) Dersin öğretim programını kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersin kazanımlarının tümünün işe koşulup koşulmadığına dikkat edilir. Kitapların homojen bir yapıya bürünmemesi açısından kazanımlara ve yeterliliklere bire bir aynı ifadeyle değil dolaylı olarak yer verilir.

2) Konu ve üniteler, sınıf seviyesine göre günlük hayatla bağlantılı ve uygulamalı olarak ele alınır.

3) Konular ve üniteler problemleri belirtme, inceleme ve gözlem yolu ile gerekli deneyleri yapma, deneylerden sonuç çıkarma ve bu sonuçları kontrol ederek bilimsel düşünme yöntemini güçlendirecek şekilde işlenir.

4) Dersin özelliğine göre ünite, bölüm ve konular arasında hacim bakımından programında belirtildiği şekilde uygun bir denge kurulur.

5) Kazandırılacak bilgi, beceri, tavır ve tutumlar ile değerler sınıf seviyesine uygun kavram ve örneklerden hareket edilerek verilir.

6) Konuların işlenişinde, aynı sınıfta okutulan diğer derslerle olan ilişkisi göz önünde bulundurulur. Ayrıca bir önceki sınıfın konularıyla bilgi, kavram, ilke ve beceri bakımından bağlantısı kurulur ve bir üst sınıfla ilgili hazırlayıcı açıklamalara yer verilir.

7) Konular, öğretime yardımcı unsurlarla desteklenerek anlaşılır hâle getirilir.

8) Dersin özelliğine göre yeri geldikçe deyim, atasözü, destan, türkü, resim, fotoğraflar, minyatür ve benzeri kaynaklar kültürümüzün gelişmesini ve devamlılığını sağlayacak şekilde işlenir.

9) Konuların işlenişinde gereksiz bilgi ve ayrıntıya yer verilmez.

10) Konular öğrenciyi sorgulama, araştırma, inceleme ve başka kaynaklara yönlendirmeye teşvik edecek şekilde işlenir.

11) İstatistiki ve bilimsel bilgiler güncellenmiş olarak verilir.

12) Konuların işlenişinde, yakından uzağa, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve somuttan soyuta giden bir yöntem izlenir.

13) Öğrencilerin, kitaplardan verimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacak unsurlara yer verilir.

14) Kitaplarda metinleri açıklamak, pekiştirmek veya yorumlamak için kullanılan görsel unsurlar metin ile uyumlu olacak biçimde verilir.

 1. b) Dil, anlatım ve üslup;

1) Yaşayan Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılır.

2) Türkçeleşmiş kelimeler, yaşayan Türkçenin bir parçası olarak değerlendirilir.

3) Öğrencilerin seviyelerine uygun, kelime hazinelerini geliştirmelerine fırsat veren zengin ve akıcı Türkçenin kullanılmasına özen gösterilir.

4) Cümleler, öğrencinin zihnindeki bilgilerin yapılandırılmasına yönelik olarak kurulur.

5) Paragraf düzenleme kurallarına uyulur ve paragraflar arasındaki anlam ve mantık ilişkisine dikkat edilir.

6) Cümle uzunlukları, sınıf seviyesine uygun olarak düzenlenir.

7) Türkçenin kullanımında, Türk Dil Kurumunun son yayımladığı son Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu esas alınır.

8) Konuların işlenişinde doğru, açık, anlaşılır yalın bir dil ve anlatım kullanılır.

9) Kelimeler, nüanslara dikkat edilerek titizlikle seçilir.

10) Metinlerde akıcılık, mantık dokusu ve fikir bütünlüğü sağlanır.

11) İlköğretimin ilk üç sınıfında soyut kavramların kullanılmasından kaçınılır.

 1. c) Öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme;

1) Konular, öğrencileri muhakemeye, bağımsız ve yaratıcı düşünmeye, kıyaslamaya ve edinilen bilgilerden hareketle sonuçlar çıkarmaya yöneltecek şekilde işlenir.

2) Konularla ilgili hazırlık çalışmalarının öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek nitelikte olmasına dikkat edilir.

3) Öğrencinin yeni bilgileri ezberlemesi değil, zihninde yapılandırması hedeflenir.

4) Öğrenme yöntemleri ve stratejileri dikkate alınır ve üst düzey düşünme becerileri geliştirilir.

5) Konular, programın ilgili temel becerileri ile alt becerilerini kazandıracak şekilde düzenlenir ve öğrencinin etkin rol almasına imkân verecek biçimde işlenir.

6) Değerlendirmeye ilişkin unsurlar, ölçme ve değerlendirmenin ilke ve teknikleri dikkate alınarak düzenlenir.

7) Her ünite veya bölümün sonunda öğrenciye konularla ilgili bilgi, beceri, değer, tutum ve yeterliklerin kazandırılıp kazandırılmadığını ölçmeye yarayan değerlendirme sorularına yer verilir. Kazanılan bilginin kullanılması, yorumlanması, analiz ve sentezinin yapılmasını sağlayan sorulara yer verilir.

8) Açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, yazılı yoklama ve benzeri sonuç değerlendirme teknikleri ile ürün dosyası değerlendirme, performans değerlendirme, gözlem formu gibi süreç değerlendirme tekniklerine yer verilir.

ç) Teknik, tasarım ve düzenleme;

1) Sayfa tasarımlarında resim, fotoğraf, grafik, şema, plan, harita ve benzeri görsel unsurların yerleştirilmesinde görsel algının yanı sıra, bunların eğiticilik ve öğreticilik niteliğine de önem verilir.

2) Görsel unsurlar, öğrencilerin gelişim basamaklarına uygun, görsel algı yönünden renk uyumuna dikkat edilerek açık, temiz ve net bir baskıyla hazırlanır.

3) Her türlü yazı, resim, fotoğraf ve benzeri materyallerden telif hakları gözetilerek alıntı yapılabilir.

4) Konuların daha iyi öğrenilebilmesi için açıklayıcı, tamamlayıcı ve eğitici nitelikteki öğretime yardımcı harita, kroki, fotoğraf, şema, grafik, resim ve benzeri görsel unsurlara yeterince yer verilir. Ancak, taslak ders kitabında şartlı kabul aşamasından önce kitabın, yazarın ve yayınevinin tanınmasına yol açacak kenar süsü, sayfa numaraları ve benzeri simge ve işaretlere yer verilmez.

5) Kitaplarda yer alan başlıklar sistematik biçimde düzenlenir ve ikonografik bir sistem oluşturulur.

6) Kitaplarda yer alacak Türk Bayrağına, Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğüne uygun olarak yer verilir.

7) Ders kitabı veya ders kitabı yerine okutulacak kitapların ön kapağında kitabın adı, okul türü, sınıfı, ilgili birim veya yayınevinin varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi ve dersin özelliğini yansıtan kapak düzeni; iç kapağın ön yüzünde, kitabın adı, okul türü, sınıfı, yazarı/yazarların adı ve soyadı varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı veya adresi varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde, yazar/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı ve soyadı; arka kapakta sınıf seviyesi dikkate alınarak sağlık, beslenme, trafik ve çevre ile ilgili yazılı ve görsel tasarımlar sayfayla uygunluk sağlayacak şekilde yer alır. Ancak, ilgili birimlerce hazırlanan taslak ders kitaplarında yazarların üç veya daha fazla olması durumunda yazarların adı ve soyadı yerine komisyon ifadesi yer alır.

8) İkinci yaprak ve devamında; ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile birlikte İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası; yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler bölümü, ilgili sınıf için ön görülen puntoda olup beş sayfayı geçmez.

9) İlköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında; ikinci yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı; yaprağın arka yüzünde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde, Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur. İçindekiler, ilgili sınıf için ön görülen puntoda olup beş sayfayı geçmez.

10) Diğer yapraklarda metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerinde resim altı yazıları, dipnotlar ve benzeri kullanılan yazılar hariç ilköğretim 1 inci sınıflar için yirmi, 2 ncisınıflar için onsekiz, 3 üncü sınıflar için ondört, 4 üncü sınıflar için oniki, 5 inci sınıflar için onbir, daha üst sınıflar için ise on puntodan daha küçük harfler kullanılmaz.

11) Yaygın eğitim kurumları için yazılan kitaplarda punto büyüklükleri ve satır aralıkları, yukarıdaki ölçüler ile kursiyerlerin eğitim seviyeleri ve yaş durumları dikkate alınarak belirlenir.

12) Metinler arasında paragraf boşluğu bulunmayan 100 mm’lik kısmında, 1 inci sınıflar için on, 2nci sınıflar için ondört, 3 üncü sınıflar için onsekiz, 4 ve 5 inci sınıflar için yirmi, 6 ncı ve daha üst sınıflar için yirmiiki den fazla satır bulunmaz.

13) Dipnotlar, bölüm veya ünite sonlarında verilir.

14) Ders kitaplarının son bölümünde yer alan yapraklarda sözlük ve kaynakça, Sosyal Bilgiler ve Tarih kitaplarında ayrıca kronoloji yer alır.

15) Türk Edebiyatı kitabında edebiyat terimleri sözlüğü bulunur. Ancak öğrencilere sözlük kullanma alışkanlığı kazandırmak ve farklı sözlüklere yönlendirmek için Türkçe, Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı ders kitaplarında sözlük bölümüne yer verilmez.

16) Türkçe, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyetiİnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Tarih ve Coğrafya kitaplarında Türkiye haritası; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitaplarında Türk dünyası haritası yer alır.

(2) İlköğretim Türkçe, ortaöğretim Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı derslerinde; eserin hazırlanmasında kullanılan orijinal metinler dosyası, başvuru esnasında taslak ders kitabı ile birlikte(Değişik ibare:RG-24/2/2011-27856)  3 nüsha olarak Başkanlığa teslim edilir.

(3)Yabancı dil ders kitapları, dinleme becerisini kazandırmaya yönelik kaset ve elektronik kayıt ortamlarında verilen materyallerle birlikte takım hâlinde hazırlanır ve değerlendirmeleri birlikte yapılır.

(4) Takım hâlinde hazırlanması gereken diğer ders kitapları, ilgili dersin öğretim programına ait Kurul kararında belirtilir.

(5) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında bunların engel durumu dikkate alınır.

Öğrenci çalışma kitabının hazırlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci çalışma kitabında;

 1. a) Öğretim programlarında yer alan amaçlar doğrultusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılmasında yardımcı olacak ve öğrenmeyi pekiştirecek unsurlara yer verilir.
 2. b) Öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla öğrencinin ilgisini çekecek çeşitli örneklere yer verilir.
 3. c) Konularla ilgili öğrenmeyi destekleyici ve günlük hayatla ilgisini kurabileceği çalışmalara ağırlık verilir.

ç) Dersin özelliğine göre her konu işlendikten sonra o konuda amaçlanan bilgi, beceri, değer ve tutumların kazandırılıp kazandırılmadığını ölçen çalışmalara ve değerlendirmelere yer verilir.

 1. d) Konular, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak ve ilgisini çekecek grafik, şekil, resim, fotoğraf, harita, karikatür gibi görsel ögelerle
 2. e) Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmede yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen konular ve ünitelerle ilgili elektronik posta adresleri ve okuma kaynaklarına yer verilir.
 3. f) Dersin özelliğine göre uygulama ve işlem sonucunun yazılacağı çizelgelere, bilgi ve veri tablolarına, şekil, grafik, kroki, şablon, harita, plan, resim, levha, fotoğraf ve benzeri öğretime yardımcı unsurlara; bazı ünite konularında kullanılmak üzere ek olarak video kaseti, ses kaseti, slayt, CD, DVD, VCD, disket ve benzeri öğretimi destekleyici materyallere yer verilebilir.
 4. g) Dersin özelliğine göre soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, bireysel ve grup çalışmaları, canlandırma, tablo tamamlama, cümle tamamlama gibi yöntem, teknik ve etkinliklere de yer verilir.

ğ) Dersin özelliğine göre inceleme, gezi, gözlem, deney ve uygulamalarla ilgili yapılacak ön hazırlıklara, alınacak sağlık ve güvenlik tedbirlerine, izlenecek iş ve işlem basamaklarına, zaman ve malzeme tasarrufu bakımından uyarılara, her işlem basamağında öğrencilerle öğretmenin kuracağı iletişime, sonuca ulaşmak açısından önemli yönlendirici tedbirlere ve hangi unsurların özellikle irdeleneceğiyle ilgili bilgilere yer verilir.

Öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması

MADDE 10 – (1) Öğretmen kılavuz kitabında;

 1. a) Konuların işlenişinde ulaşılmak istenen hedefler belirtilir.
 2. b) Öğretim programlarında yer alan amaç ve açıklamalar doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri, tavır ve tutumların kazandırılmasında öğretmene yardımcı olacak ve öğretmeyi kolaylaştıracak açıklayıcı bilgilere yer verilir.
 3. c) Öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla ilgi çekici değişik örnek ve uygulamalara yer verilir.

ç) Bilgi, beceri, tavır ve tutumlar ile değerlerin öğrencilere kazandırılabilmesi için kullanılabilecek araç, gereçle birlikte öğretim yöntem ve teknikleri ile ayrıca;

1) Konu ile ilgili zaman analizine ve konunun işleniş planına,

2) Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara,

3) Konuya girerken daha önce işlenen konularla ilişkisini sağlayacak ve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara ve benzeri unsurlara,

4) Ders kitabında yer alan ve açıklama gerektiren şekil, şema, çizelge ve benzeri öğretime yardımcı unsurlara

yer verilir.

 1. d) Öğrencilerin gelişim farklılıkları dikkate alınarak seviye gruplarına göre hangi hususların vurgulanması gerektiği belirtilir.
 2. e) Konular işlenirken yeri geldikçe, diğer derslerle bağlantı kurulur ve konuların günlük hayatla ilgisini kurmak için örneklere yer verilir.
 3. f) Dersin özelliğine göre konu işlendikten sonra bu konuda amaçlanan bilgi, beceri, tavır ve tutumlar ile değerlerin kazandırılıp kazandırılmadığını anlamak için bunları değerlendiren yeterli sayıda örnek soru yer alır. Öğrencilerin cevaplandıramadığı soruların özelliğine göre ne yapılacağı konusunda öğretmene yol gösteren alternatif değerlendirme çalışmalarına yer verilir.
 4. g) Öğrencileri araştırmaya, bilgi ve teknoloji üretmeye yöneltecek ödev, proje ve benzeri örnek çalışmalara yer verilir.

ğ) Dersin özelliğine göre öğrencilerde, standartlara uygun, ucuz, kaliteli mal ve hizmet üretme, kullanma ve geliştirme bilinci ve alışkanlıkları kazandıracak örnek çalışmalara yer verilir.

 1. h) Öğretmen kılavuz kitabının başında, sonunda veya ünite/ tema başlarında ait olduğu dersinünitelendirilmiş yıllık plan taslağı; Türkçe dersi için kazanımların metinlere/temalara ve dağılım plan taslağına yer verilir.

ı) Konuların sonunda, verilen kavramlarla ilgili sözlük bulunur.

 1. i) Konu ile ilgili olarak öğretmenlerin ayrıntılı bilgi elde edebileceği kaynaklara yer verilir.

(2) Türkçe dersinin dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik kazanımları gerçekleştirmek üzere öğretmen kılavuz kitabında yer alan dinleme metinlerinin doğru, güzel ve etkili Türkçe ile seslendirildiği kaset ve elektronik kayıt ortamlarında verilen sesli ve görüntülü materyaller öğretmen kılavuz kitabı ekinde verilir.

(3) Yabancı dil ve Türkçe derslerinde verilen ek materyallerde yazar/yazarlar veya yayınevini tanıtıcı unsurlara yer verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taslak Ders Kitaplarının Başvurusu, Ön İnceleme, İnceletme ve İnceleme Ücretinin

Tespiti ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Taslak ders kitaplarının başkanlığa teslimi

MADDE 11 – (1) Taslak ders kitapları;

 1. a) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Öğretim programı doğrultusunda Kurul kararında belirtildiği şekilde ilgili birim veya yayınevince hazırlanan taslak ders kitapları, üç takım halinde ve elektronik ortamda kayıtlı bir örneği ile yılın her iş günü mesai saatleri içinde Başkanlığa teslim edilebilir. Ancak, ders kitabının yeniden yazılmasını gerektiren program değişikliklerinde taslak ders kitaplarının Başkanlığa ilk başvurusu, gerekli hâllerde ilk kabul ve duyurusuna dair takvim Kurul kararında belirtilir.
 2. b) Azınlık okulları, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırladıkları/hazırlattıkları kitapları yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte ilgili birim kanalıyla incelenmek üzere Başkanlığa iletir. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca bu 35 inci madde hükümlerine göre eğitim aracı gibi incelenir. Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitap/kitaplarının azınlık okullarınca kendi dillerine çevrilerek gönderilmesi hâlinde ilgili birim ile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen usullere göre incelenir.
 3. c) Yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırladıkları/hazırlattıkları kitapları yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte ilgili birim kanalıyla incelenmek üzere Başkanlığa iletir. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca 35 inci madde hükümlerine göre eğitim aracı gibi incelenir.

ç) (Ek:RG-11/6/2011-27961) Yayınevleri, ders kitaplarının okutulma süresinin son veya müteakip yılında güncelleyerek hazırladıkları taslak ders kitapları için Başkanlığa yeniden başvuruda bulunabilir. Bu başvuruda taslak ders kitabının ders kitabı formatında hazırlanmış üç takımı ve elektronik ortamda kayıtlı bir örneği ile önceki ders kitabının bir nüshası Başkanlığa teslim edilir.

(2) (Ek:RG-24/2/2011-27856) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait ders kitapları;

 1. a) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait taslak ders kitapları, alanında yabancı dilde öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun kariyeri en az doktora düzeyinde bulunan alan uzmanı veya uzmanları ya da bunlardan birisi dersin alanında, diğeri ise yabancı dil alanında ders kitabı yazma niteliği olan en az iki uzman tarafından yazılır.
 2. b) Kurul kararıyla ders kitabı olarak kabul edilen ve okutulma süresi devam eden ders kitapları, alanında yabancı dilde öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun veya alanında en az doktora düzeyinde kariyeri bulunan ya da söz konusu yabancı dilde lisans düzeyinde eğitim görmüş uzman veya uzmanlarca tercüme edilerek Başkanlığa sunulur. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından sadece tercümesi yönüyle incelenir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) Taslak ders kitabının Başkanlığa tesliminde;

 1. a) Dilekçe,
 2. b) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) İlk ve sonraki aşamalarda yapılan başvurularda 3 takım renkli taslak ders kitabı ve taslak ders kitabının elektronik ortamda kayıtlı bir örneği ile,
 3. c) Taslak ders kitabını hazırlayan yazar/yazarların fotoğraflı öz geçmişleri ve diploma örnekleri,

ç) Editör, dil uzmanı, görsel tasarım uzmanı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehberlik veya çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarının öz geçmişleri ve diploma örnekleri,

 1. d) Taslak ders kitabının inceletme ücretinin, döner sermaye işletmesi hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
 2. e) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Yayınevlerinin taslak ders kitabını hazırlattığı yazar, editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanının herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı bulunduklarına veya hizmet satın aldıklarına dair yazılı beyanları veya hizmet satın aldıklarına dair sözleşme örneği,

istenir.

Ön inceleme komisyonu ve ön inceleme

MADDE 13 – (1) Başkanlıkça üç kişiden oluşturulan ön inceleme komisyonu/komisyonları kurulur. Komisyon, başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirir. Ön incelemede uygun görülenler incelemeye alınır, uygun görülmeyenler iade edilir. Komisyon, taslak ders kitaplarını başvuru sırasına göre;

 1. a) İnceletme ücretinin tam yatırılıp yatırılmadığına,
 2. b) Başvuruların, Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığına,
 3. c) Ebat ve forma sayısının uygun olup olmadığına (7 sayfa ve altındaki sayfalar forma olarak hesaplanmaz, kapaklar formaya dâhil edilmez),

ç) İnceleme sırasında kitabın, yazarın ve yayınevinin tanınmasına yol açacak kenar süsü, sayfa numaraları ve benzeri simge ve işaretlerin bulunup bulunmadığına,

 1. d) Sınıf seviyesi için belirlenen punto büyüklüklerine uyup uymadığına,
 2. e) Taslak ders kitaplarının beşinin de aynı olup olmadığına,
 3. f) Kitabın başında ve sonunda yer alması gerekenlerin bulunup bulunmadığına,
 4. g) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Taslak ders kitabının; yazar veya yazarlar, editör, dil uzmanı, görsel tasarım uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, program geliştirme uzmanı ile rehberlik veya çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığına, ayrıca belirtilen uzmanların Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da bu alanda öğretmen olarak atanmış olup olmadığına,

ğ) Takım hâlinde hazırlanması gereken taslak ders kitaplarının bu hususa uyup uymadığına, ayrıca Türkçe ve yabancı dil derslerine ait kaset ve elektronik kayıt ortamlarında verilen sesli ve görüntülü materyallerin öğretmen kılavuz kitabı ekinde bulunup bulunmadığına

bakarak inceler.

(2) Ön inceleme komisyonunda bunlardan en az birine uyulmadığının tespiti hâlinde taslak ders kitabı, ilgili birim veya yayınevine iade edilir. Komisyonca uygun bulunan taslak ders kitaplarına ise ön inceleme raporu hazırlanır ve yayınevince hazırlanan taslak ders kitapları ilgili şubece kodlandırılır. Taslak ders kitabına ait tüm kapaklar, dilekçeler, taslak ders kitabını hazırlayanların fotoğraflı öz geçmişleri, diploma örnekleri ve ön inceleme raporu bir zarfa konulup mühürlenerek Özel Sektör Kitapları Şubesi Müdürlüğünde muhafaza edilir. Taslak ders kitabı ise incelenmek üzere Müdürlüğe teslim edilir. (Ek ikicümle:RG-11/6/2011-27961) Okutulma sürelerinin son veya müteakip yılında güncellenmiş olarak yeniden başvurusu yapılan ders kitapları için de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak kitaplar kodlama yapılmadan incelenmek üzere Müdürlüğe gönderilir.

(3) İnceleme sonucunda taslak ders kitabı, ilgili birim veya yayınevine gönderileceği zaman mühürlü zarf ilgili şubede, taslak ders kitabı olarak uygun bulunanların mühürlü zarfı ise Kurulda açılır. Kurulca karar verilmesi hâlinde inceleme süreçlerinin herhangi bir aşamasında da mühürlü zarf açılabilir. Düzeltme işlemlerinde de aynı yol izlenir.

(4) (Ek:RG-11/6/2011-27961) 17 nci maddede belirtilen süre içerisinde düzeltilerek başvurusu yapılan taslak ders kitaplarından ön inceleme sonucunda iade edilenler, otuz günlük sürenin kalan kısmı içerisinde yeniden başvuruda bulunabilir.

Ön inceleme süreleri

MADDE 14 – (Değişik:RG-11/6/2011-27961)

(1) Ön inceleme komisyonunca bu Yönetmelik çerçevesinde; ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının her biri için yapılacak inceleme süresi birer saattir. İnceleme, başvuru sırasına göre en geç on iş günü içinde yapılır. Gerekli görülmesi hâlinde bu süre Başkanlıkça uzatılabilir.

İnceletme ve inceleme ücreti

MADDE 15 – (1) Özel kesim tarafından hazırlanan taslak ders kitapları ile Bakanlıkça satın alınacak eğitim araçları ücret karşılığında incelenir. Bu ücret; eserin forma sayısı üzerinden hesaplanır. Taslak ders kitabının bir formasının inceletme ücreti 3000, Bakanlıkça satın alınacak eğitim aracının bir formasının inceletme ücreti ise 1500 gösterge rakamının, ücretin yatırıldığı tarihteki devlet memurları aylık katsayısıyla çarpılması suretiyle bulunur. Forma sayısı sayfa sayısının on altıya bölünmesiyle tespit edilir, 7 sayfa ve altındakiler forma olarak hesaplanmaz ve kapakları formaya dâhil edilmez. Kitaplar dışındaki satın alınacak eğitim araçlarının inceleme ücretinin hesaplanmasında, 36 ncı maddede belirtilen inceleme sürelerinin her bir saati bir forma olarak kabul edilir.

(2) Taslak ders kitaplarına ait inceletme ücreti, Müdürlüğün döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

(3) Bakanlıkça satın alınacak eğitim araçlarının inceletme ücreti, eseri üretenler tarafından döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır. Hibe edilen eğitim araçlarının incelenmesi için herhangi bir ücret alınmaz.

(4) Taslak ders kitabı ve okutulacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenmesinde görevlendirilenlerden çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, yılları Bütçe Kanunlarına ekli (K) işaretli cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı için belirlenen esas ve usuller çerçevesinde inceleme ücreti ödenir.

(5) Taslak ders kitabı ve Bakanlıkça satın alınacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelettirilmesi için yatırılan ücretin, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktarın en çok yüzde 65’i ön inceleme, komisyonda inceleme ve değerlendirme yapanlara inceleme ücreti olarak ödenir.

(6) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Her türlü inceleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alanlara, günlük fazla çalışma imza çizelgesi ve aylık olarak düzenlenen fazla çalışma puantajlarına göre fazla çalışma ücreti ödenir.

İnceletme talebinden vazgeçilmesi ve inceleme ücretinin iadesi

MADDE 16 – (1) Ön inceleme yapılmadan inceletme talebinden vazgeçilmesi hâlinde, yatırılan inceletme ücreti ilgili birim veya yayınevine iade edilir.

(2) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Ön incelemenin yapılmasından sonra Müdürlüğe gönderilen eserlerin incelenmek üzere komisyona verilmeden önce inceletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde, inceleme masrafları karşılığı olarak inceletme ücretinin yüzde onu kesilir, inceleme ücretinin geri kalan miktarı başvuru sahibine iade edilir. Eserin komisyonlara verilmesinden sonra inceletilmesinden vazgeçilen veya inceleme komisyonlarınca öğretim programına uygun bulunmayarak başvuru sahibine süreç tamamlanmadan iadesine Kurulca karar verilen taslak ders kitapları için yatırılan inceletme ücreti iade edilmez.

(3) Ön incelemesi tamamlanmış ders kitabının öğretim programında, Kurulca kitabın yeniden yazımını gerektirecek oranda değişiklik yapılması hâlinde inceletme ücreti kesinti yapılmaksızın başvuru sahibine iade edilir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Ders kitaplarının incelenmesinde, puanlamaya esas olacak kriterler Kurulca belirlenerek duyurulur.

(2) Bakanlıkça yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulleriyle temin edilen veya yayınevlerince hazırlanan taslak ders kitapları, dersin özelliği ve sınıf seviyesi dikkate alınarak Müdürlükçe görevlendirilecek en az üç alan uzmanı, bir dil uzmanı ve bir görsel tasarımcı ile gerekli görülmesi hâlinde ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, rehberlik, çocuk gelişimi ve/veya eğitim teknolojisi uzmanlarından oluşan komisyon/komisyonlar oluşturulur.

(3) Komisyonlarda görev alacak komisyon başkan ve üyelerinin isim, unvan ve branşlarıgörevlendirme emrinde yer alır ve görevlendirme emri, ilgili komisyon başkanı ve üyelerine tebliğ edilir.

(4) Görevlendirme emrinde incelemenin toplam süresi ile mesai saatleri içinde mi yoksa dışında mı yapılacağı ve bunların süreleri ile benzeri hususlar belirtilir. İnceleme ücretleri Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenir.

(5) Başkanlık, ihtiyaç durumuna göre üniversitelerin ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri ile diğer kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda görevli olan diğer alan uzmanlarını, yapılacak protokol gereğince inceleme işlemlerinde görevlendirebilir.

(6) Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersleri ile yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı, resim alanı ile ilgili ders kitaplarında da görsel tasarımcı görevlendirilmez.

(7) İnceleme komisyonunda zorunlu olarak bulundurulması gereken dil uzmanı ve görsel tasarımcının alanlarına giren incelemelerde komisyon, en az dört kişiden oluşabilir.

(8) İnceleme komisyonları, taslak ders kitaplarını ilgili dersin öğretim programları ile bu Yönetmeliğin ders kitaplarının nitelikliği ve ders kitaplarının hazırlanmasına ilişkin hükümler doğrultusunda içerik; dil, anlatım ve üslup; öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme; teknik, tasarım ve düzenleme yönlerinden inceler ve ilgili dersin Kurul tarafından belirlenen puanlamaya esas olan ölçütler doğrultusunda değerlendirir.

(9) Taslak ders kitabının incelenmesi sonucunda, komisyonca rapor düzenlenir. Bu raporda, içerik; dil, anlatım ve üslup; görsel tasarım varsa ölçme ve değerlendirme ile ilgili tespitler açık, anlaşılır ve yeni hatalara yol açmayacak şekilde belirtilir.

(10) Takım hâlinde hazırlanan taslak ders kitapları varsa ek materyal ile birlikte incelenir. Öğrenci çalışma kitabı ekinde yer alabilecek eğitim materyallerinin inceletme ücreti 2 forma ücreti üzerinden hesaplanır. Bu eğitim materyali için ayrı bir rapor düzenlenir. 75 puanın altında almış ise ek eğitim materyali incelenmez. 75 ve üzerinde puan almış ise ek eğitim materyali de incelenir, “Uygun bulundu.” veya “Uygun bulunmadı.” hükümlerinden biri ile değerlendirilir. Uygun bulunmayanların rapor doğrultusunda düzeltilmesi istenir. İnceleme sonucuna bakılmaksızın bu eğitim materyalinin yabancı dil dersi için hazırlanananları hariç olmak üzere ders kitabı takımının değerlendirilmesinde puantaja herhangi bir etkisi olmaz. Ancak ek materyal taslak ders kitabı ile birlikte incelenmeyecekse bu durum kriterlerdebelirtilir.

(11) Taslak ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, inceleme komisyonunca rapor düzenlenir ve taslak ders kitabı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Aynı şekilde takım hâlinde başvurusu yapılan taslak ders kitapları da birlikte incelenerek 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(12) İnceleme sonucunda 75’in altında puan alan taslak ders kitapları reddedilmiş sayılır, inceleme raporu başvuru sahibine gönderilir.

(13) İlk incelemede 90 ve üzeri puanla değerlendirilen taslak ders kitapları, inceleme komisyonunun raporu ile birlikte değerlendirme komisyonuna gönderilir. Değerlendirme komisyonu tarafından raporları ile birlikte incelenip değerlendirilen taslak ders kitapları, Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca inceleme ve değerlendirme komisyonu raporları ile birlikte Kurula sunulur. Taslak ders kitabının Kurulda; ders kitabı olması, yeniden incelenmesi veya düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilmesi uygun bulunur ya da uygun bulunmaz. Düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilen taslak ders kitabı ile ilgili tespit edilen hataların (Değişik ibare:RG-24/2/2011-27856) 30 gün içinde düzeltilmesi istenir.

(14) İnceleme komisyonlarınca 75-89,99 arasında puanla değerlendirilen taslak ders kitapları ve raporları, Müdürlükten Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde en az iki alan uzmanı, bir dil uzmanı ve bir görsel tasarım uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu kurulur. Değerlendirme komisyonu taslak ders kitabını inceleme raporu ile birlikte inceleyerek, inceleme komisyonunun tespitlerinin yerinde olup olmadığını ve varsa yeni tespit edilen hataları da ekleyerek değerlendirir. Değerlendirme komisyonu, inceleme komisyonunca yapılan incelemenin soncuna katılıp katılmadığına karar verir. İnceleme komisyonunun kararına katılınmamasıhâlinde taslak ders kitabı değerlendirme komisyonunun gerekçeli raporu ile birlikte Kurula sunularak alınan karar doğrultusunda işlem yapılır. Kurul, taslak ders kitabının yeniden incelenmesine, 30 gün içinde düzeltilmesine veya ders kitabı olmasının uygun bulunmamasına karar verir.

(15) Değerlendirme komisyonunun, inceleme komisyonu raporunu uygun bulması hâlinde değerlendirme raporu başvuru sahibine gönderilir. 30 gün içinde tekrar incelenmek üzere Başkanlığa başvurusu yapılmayan taslak ders kitaplarının ders kitabı olması uygun bulunmamış sayılır.

(16) Düzeltilerek başvurusu yapılan taslak ders kitapları, Başkanlıkta ön incelemesi yapılarak Müdürlüğe gönderilir. Bu inceleme sonucunda komisyonca, tespitlerin giderilip giderilmediği ve yeni hataların yapılıp yapılmadığı, inceleme sırasına bakılmaksızın incelenir ve yeniden değerlendirilen taslak ders kitapları, düzenlenecek bir raporla birlikte değerlendirme komisyonuna gönderilir.

(17) İnceleme komisyonunca taslak ders kitaplarından 90’dan aşağı puanla değerlendirilenlerin, değerlendirme komisyonu tarafından da aynı şekilde değerlendirilmesi hâlinde yapılan başvuru uygun bulunmamış sayılır. Taslak ders kitaplarından 90 ve üzeri puan alanlarla; değerlendirme komisyonunun inceleme komisyonunun görüşüne katılmadıkları durumlarda taslak ders kitapları, gerekçeli bir rapor ile Kurula sunulur ve Kurulda alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(18) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Onüçüncü ve ondördüncü fıkralara göre Kurulca, görüşülen eserin bilimsel hata sayısının eserin sayfa sayısının 1/16 sını geçmemesi hâlinde tespit edilen hataların düzeltilmesi şartıyla ders kitabı olarak kabul edilen taslak ders kitabının raporu başvuru sahibine gönderilir ve en geç yedi gün içinde tespitlerin taslak ders kitabına yansıtılması istenir. Yapılan tespitlerle ilgili düzeltmelerde yeni hataların belirlenmesi durumunda da düzeltme işlemleri değerlendirme komisyonunun rehberlik ve kontrolünde başvuru sahibi tarafından onbeş iş günü içinde bitirilir. Tespitlerin belirtilen sürede yerine getirilmemesi durumunda taslak ders kitabının, ders kitabı olması uygun bulunmamış sayılır.

(19) (Değişik cümle:RG-24/2/2011-27856) Kurulca, gerekli görülmesi hâlinde taslak ders kitabının bir veya birden fazla yeniden inceleme ve değerlendirilmesi istenebilir. Değerlendirme sonuçlarının, taslak ders kitabı ders kitabının olma vasfını etkileyecek biçimde farklı olması hâlinde, üniversitelerin ilgili ana bilim dalı öğretim üyelerinden görüş alınabilir. Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı, eseri inceleme ve değerlendirme raporlarıyla varsa alınan görüşü ile birlikte Kurula sunar. Kurulca alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(20) Müdürlükten 75 ve üzeri puan almış taslak ders kitaplarının Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, bir sonraki öğretim yılında okutulmak üzere kabul edilecek ders kitapları için son kabul tarihinden (Değişik ibare:RG-24/2/2011-27856) 20 iş günü önce durdurulur.

(21) İnceleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili uygulamalar konusunda tereddüde düşülmesi hâlinde konu, gerekçeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulca alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(22) Değerlendirme komisyonunun taslak ders kitabı ve raporu değerlendirme süresi tek eserde en fazla 27 saat, takım hâlinde alınan eserlerde 45 saattir. Taslak ders kitabının başvuru sahibince düzeltilmesinde ve yeniden incelenmesinde değerlendirme komisyonunca hazırlanan rapor esas alınır.

(23) İnceleme ve değerlendirme sonuçları, inceleme raporları ve puanları ile birlikte ilgilisine gönderilir.

(24) Taslak ders kitabının Kurulca ders kitabı olmasının uygun bulunmaması hâlinde gerekçeli rapor düzenlenir.

(25) (Ek:RG-11/6/2011-27961) Okutulma süresinin son ve müteakip yılında; Kurulca belirlenen esaslara göre güncellenerek yeniden başvurusu yapılan taslak ders kitapları kimliği açık olarak puanlama yapılmadan incelenir. Bunlardan hatası bulunmayanlar inceleme ve değerlendirme raporu ile birlikte Kurula sunulur. Hatası bulunanlar ise raporları ile birlikte en fazla iki defa, otuz gün içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir. Üçüncü inceleme ve değerlendirme sonucunda taslak ders kitabı raporu ile birlikte Kurula sunulur. Yayınevleri, taslak ders kitapları için 15 inci madde hükümlerine göre inceleme ücreti yatırır.

Taslak ders kitaplarının inceleme süreleri

MADDE 18 – (1) Taslak ders kitaplarının inceleme sürelerinin tespitinde forma sayısı esas alınır. Bir forma 16 sayfa olup incelenecek taslak ders kitabının türüne göre esas alınacak inceleme süreleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İlköğretim okullarına ait taslak ders kitaplarından;

1) 1, 2 ve 3 üncü sınıflara ait olanların her forması için 3,

2) 4 ve 5 inci sınıflara ait olanların her forması için 5,

3) 6, 7 ve 8 inci sınıflara ait olanların her forması için 6

saattir.

 1. b) Ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına ait olanlardan;

1) Sosyal içerikli olanların her forması için 6,

2) Fen, matematik ve mesleki grupta yer alanlar ile yabancı dilde yazılmış olanların her forması için 7

saattir.

(2) İlk ve ortaöğretim taslak ders kitaplarının görsel tasarım açısından inceleme süresi her forma için 1 saattir.

(3) Taslak ders kitaplarının başvuru tarihinden itibaren bir yıl içinde ilk incelemesinin yapılması esastır. Bir yıl içinde ilk incelemesi yapılamayan taslak ders kitapları için bu süre gerekçeleri bildirilmek üzere altı ay uzatılır.

Süre ve inceleme esaslarına uyulmaması

MADDE 19 – (1) İncelemede görev verilen komisyon üyelerinden kabul edilebilir mazeretleri dışında belirlenen sürede görevini yerine getirmeyenler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlem yapılır ve belirlenen süre dışında kalan çalışmaları için inceleme ücreti ödenmez.

(2) Belirlenen inceleme sürelerinin kasıtlı olarak geçirilmesi, Anayasanın temel ilkeleriyle Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerini dikkate almadan inceleme yaptığı, inceleme esas ve usullerine uymadığı, idari veya adli inceleme/soruşturma sonucunda Kurulu veya Başkanlığı yanlış bilgilendirdiği, objektif değerlendirme yapmadığı tespit edilen komisyon başkanı ve üyelerinin mevcut komisyon veya komisyonlardaki görevleri iptal edilir, haklarında yasal işlem yapılır. Kurumun bunların hata ve yanlış uygulamalarından uğrayabileceği maddi veya manevi zarar kendilerine rücu eder.

Komisyon başkanlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (Değişik:RG-11/6/2011-27961)

(1) Komisyon başkanı ve üyeleri, Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca belirlenip Başkanlık onayına sunulur. Komisyon başkanları;

 1. a) Başkanı bulundukları komisyonların düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alma, çalışma alanları ile ilgili bilgi edinme ve komisyon üyelerini yetiştirme etkinliklerine katılma,
 2. b) İncelemenin öngörülen süre içerisinde tamamlanmasını sağlama,
 3. c) Komisyonun görevlerini sürdürmede ihtiyaç duyduğu araç-gereç, kaynak kitap ve benzeri ile çalışma koşullarındaki aksaklıkları Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına bildirme,

ç) İstenildiğinde komisyonun çalışmaları hususunda bağlı bulunduğu makama veya makamlara bilgi verme,

 1. d) İncelediği taslak ders kitabı ve eğitim aracıyla ilgili bilgilerin gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterme,
 2. e) Taslak ders kitaplarında görsellerin içerikle uyumlu olması konusunda alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda işlem yapılması, alan uzmanının tespit ettiği uyumsuzlukların görsel tasarım uzmanının da katılımıyla hata raporuna yazılması,

görevlerini yapar.

Uzman ve komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Uzman ve komisyon üyeleri;

 1. a) Taslak ders kitapları ile Bakanlıkça satın alınacak veya hibe edilecek diğer eğitim araçlarını ilgili öğretim programı ile belirlenen inceleme ölçütleri doğrultusunda öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceleyerek değerlendirme,
 2. b) Taslak ders kitaplarında yer alan öğretim teknik ve yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini güncellik, öğrenci seviyesine uygunluk ve eğitim uygulamaları ile tutarlılık yönlerinden inceleyerek değerlendirme,
 3. c) Gerektiğinde diğer ülkelere ait ders konularını, ünitelerini, bölümleri, ders kitaplarını ve öğretim programlarını inceleme,

ç) İncelediği taslak ders kitabı ve eğitim aracıyla ilgili bilgilerin gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterme,

 1. d) Tespitleri açık, anlaşılır, yeni hatalara yol açmayacak şekilde hata tespit fişinde belirtme ve rapor düzenleyerek birlikte imzalama,
 2. e) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Alanla ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri ile zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılma ve bilgilerini güncelleme,

görevlerini yapar.

Tespitlere itiraz

MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi, inceleme ve değerlendirme sonucunda iade edilen taslak ders kitapları için yapılan tespitlerle ilgili olarak bir defaya mahsus olmak üzere gerekçesi ile birlikte yeniden incelenmek üzere 15 gün içerisinde itirazda bulunabilir.

(2) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) İtirazlarda, taslak ders kitabının inceleme sürecinde görev almamış olanlardan Başkanlıkça bir komisyon oluşturulur. İtiraz; hata raporu, itiraz edilen maddeler ve gerekçeleri yönünden incelenir ve uygun görülen maddeler puanlanarak taslak ders kitapları raporları ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulda alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(3) İtirazda bulunan başvuru sahibi, Döner Sermaye İşletmesi hesabına ilk başvuruda olduğu gibi o döneme ait katsayı esasına göre belirlenen inceletme ücretini yatırır.

Kurul üyelerinin rehberliği

MADDE 23 – (1) İlgili Kurul üyelerinden en az ikisi, komisyonlarca incelenip değerlendirilen taslak ders kitabı veya ders kitabı yerine kullanılacak öğretim materyalini incelenme ve değerlendirme sürecinde ilgili komisyona rehberlik eder ve komisyon raporu ile taslak ders kitabını gördükten sonra tespit ve görüşlerini takip formuna yazarak imzalar.

(2) İlgili Kurul üyelerinden ikisinin uzun süreli izinli, raporlu veya görevli olması durumunda bu işlemler bir üye ile de yapılabilir.

Ders kitaplarının yayımlanması

MADDE 24 – (1) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlanması aşağıdaki şekilde yapılır;

 1. a) Kurulca kabul edilen ders kitabının karara bağlanmış orijinal nüshasının baskısı yapılır. Kitapların baskısı açık, net, renkli, görsel algıyı kolaylaştırıcı, kullanılabilir ve korunabilir nitelikte olur.
 2. b) Beş formayı geçen kitaplara sırt verilir. Sırta kitabın adı ve sınıfı, kitabın ön kapağı üstte ve yatay durumda iken soldan sağa doğru okunabilecek şekilde yazılır.
 3. c) Arka kapakta; sağ alt köşede Barkod ve ISBN’ye yer verilir.

ç) İç kapakta;

1) Basıldığı yıla ve yere,

2) Kitabın kabul edildiğine dair Kurul Kararının tarih ve sayısına, genel yayın seri ve dizi numaralarına, telif hakkı, baskı kararı veya onayına ve baskı sayısına

yer verilir.

Okutulma süresi

MADDE 25 – (1) Ders kitaplarının okutulma süresi, Kurul kararında belirtilen öğretim yılından itibaren 5 öğretim yılıdır.

Okutulma süresinin uzatılması

MADDE 26 – (1) Okutulma süresi sona eren ders kitaplarının süreleri uzatılmaz. Ancak alanında ders kitabı bulunmayan veya bir kitap bulunan ders kitaplarının bir yıl süreyle uzatılıp uzatılmamasına, ilgili birimlerin veya başvuru sahiplerinin Başkanlığa başvurusu sonucunda Kurulca karar verilir. Bu durumdaki kitaplar için süre uzatımı, en fazla iki defa yapılabilir.

Program değişikliklerinin ders kitaplarına yansıtılması

MADDE 27 – (1) Ders kitaplarının yeniden yazımını gerektirmeyen öğretim programı değişikliklerinde,

 1. a) Değişikliklerin ders kitaplarına yansıtılması, ilgili birim veya yayınevlerinden istenir. Gerekli durumlarda Başkanlık veya ilgili birimler, yazarların görüşlerini almadan da yansıtma ve düzeltme işlemi yapabilirler. Başkanlıkça belirlenen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmadığı tespit edilen ders kitabına ait Kurul Kararı iptal edilir.
 2. b) Başvurusu yapılmış ve inceleme işlemi devam eden taslak ders kitaplarına değişikliklerin yansıtılması inceleme süreci içinde ilgili birim veya yayınevinden istenir.

(2) Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde,

 1. a) Başvurusu yapılmış, inceleme ve değerlendirme işlemleri sonuçlandırılmamış taslak ders kitapları ilgili birim veya yayınevine iade edilir.
 2. b) Ders kitaplarının okutulma süresi sona erer.

Yayımlanan ders kitaplarının kontrolü ve güncellenmesi

MADDE 28 – (1) İlgili birim veya yayınevi, yayımlanan ders kitaplarının ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-24/2/2011-27856)  30 gün içinde, 5 adedi Başkanlığa ve bir adedi de Daire Başkanlığına teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen ders kitaplarına ait Kurul kararı iptal edilir. Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan komisyon bu kitapları Kurul kararına esas olan nüsha ile karşılaştırır. Baskı örneklerinin, Kurul kararına esas olan nüshalara uymadığının tespit edilmesi hâlinde bu ders kitaplarının kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve bu durum Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Yayınevinin o ders kitabı ile ilgili başvurusu iki yıl süreyle kabul edilmez. Ancak güncelleştirme ve yeni düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde (Değişik ibare:RG-24/2/2011-27856) komisyonca hazırlanan hata raporu, başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir.

(2) Yayınevi kitabın baskısını yaptıramayacaksa veya haklarını devretmişse durumu yazılı olarak Başkanlığa ve Daire Başkanlığına bildirir.

(3) İlgili birim, yayınevi veya tüzel kişiler ya da şahıslar tarafından yapılan hata tesbitlerine veya güncellemeye dayalı olarak yapılacak yeni düzenlenmiş metinler Başkanlığa gönderilir. Güncelleştirme ve yeni düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde ders kitabı, başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir.

(4) Kurulda belirlenen hataların tamamı düzeltildikten sonra son düzeltmelerin yansıtıldığı iki adet ders kitabı birim veya yayınevi tarafından Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Son düzeltmelerin yansıtıldığı ders kitabı ilgili komisyona imzalattırıldıktan sonra ilgili şubede saklanır.

Baskı ve dağıtım

MADDE 29 – (Değişik:RG-11/6/2011-27961)

(1) Daire Başkanlığı, Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her yıl Tebliğler Dergisinde duyurulan ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alır ve ücretsiz olarak dağıtır.

(2) Daire Başkanlığınca satın alınacak kitapların adedi, birimlerle iş birliği yapılarak okul/kurum müdürlüklerince elektronik ortamda girilen ihtiyaca göre belirlenir.

(3) Önceki yıllardan kalan baskılar dağıtılmadan önce Başkanlıktan görüş alınır. Baskı, satın alma ve dağıtım işlemleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Kayıtların tutulması ve bilgilendirme

MADDE 30 – (1) Kitapların Başkanlıkca uygun görülen inceleme süreçleri Başkanlığın elektronik ortamında yayımlanabilir.

(2) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) Daire Başkanlığı, ilgili birim ve yayınevlerince hazırlanan kitapların basım ve dağıtımını izler, konuya ilişkin istatistiki veriler ile satın alınarak dağıtımı yapılan kitapların listesini Başkanlığa bildirir.

(3) (Ek:RG-24/2/2011-27856) Yayınevleri, her yıl baskı ve satışını yaptıkları ders kitaplarının miktarını, baskı ve satışı izleyen iki ay içinde Daire Başkanlığına bildirir.

Telif ücreti

MADDE 31 – (Değişik:RG-11/6/2011-27961)

(1) Bakanlıkça hazırlatılan kitapların yazar/yazarlarına 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Devlet Kitapları Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğünce ücret ödenir.

Kitapların duyurusu

MADDE 32 – (1) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının listesi takip eden ayın Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) Aralık ayının 6 ncı iş günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına gönderilir. Bir sonraki öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının adları, yazarı veya yazarları, yayınevi adları ve varsa fiyatları ile birlikte en geç takip eden yılın Ocak ayının ilk 10 günü içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Ancak Kurulca şartlı olarak ders kitabı olması uygun bulunan ve 15 günlük düzeltme süresi aralık ayının son iş gününden sonraya kalan eserlerden aralık ayı sonuna kadar düzeltme işlemi tamamlanmamış olanların okutulmaya başlanacağı öğretim yılı, bir sonraki öğretim yılına ertelenir.

Ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi

MADDE 33 – (1) Başvuru sahipleri;

 1. a) İçinde bulunulan yılın aralık ayından önce Kurulca kabul edilen veya okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, aralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar,
 2. b) (Değişik:RG-24/2/2011-27856) Aralık ayının 6 ncı iş günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için aralık ayının son iş gününe kadar Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar.
 3. c) (Ek:RG-24/2/2011-27856) Fiyatların belirlenmesi amacıyla Daire Başkanının başkanlığında, Başkanlığın ders kitaplarıyla ilgili Daire Başkanı, Daire Başkanlığından ilgili şube müdürü, ilgili birim/birimlerin yetkilisi, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden bir temsilci ve yayıncıların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinden bir komisyon oluşturulur. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, kitap yayınlayan kamu kurumlarının, özel kuruluşların veya uzmanların görüşlerini de alabilir. Ancak, kesin karar komisyona aittir.

ç) (Ek:RG-24/2/2011-27856) Ders kitaplarının satışlarında uygulanacak birim fiyatları; kullanılan kâğıdın cinsine, ebadına, cildinin karton veya bez oluşuna göre komisyon tarafından belirlenir.

 1. d) (Ek:RG-24/2/2011-27856) Kitaplara, komisyonca uygun forma birim fiyatlarının üzerinde fiyat verilemez. Komisyonun belirleyeceği fiyatlar Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
 2. e) (Ek:RG-24/2/2011-27856) Fiyat almadan satışı yapılan veya belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla satışı yapıldığı Daire Başkanlığınca tespit edilen kitabın kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve ders kitapları listesinden çıkarılır.

Ders kitabı yerine okutulacak eğitim araçları

MADDE 34 – (1) Ders kitabı bulunmaması hâlinde, ilgili birimce ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı hazırlanır ve okutulur. Bu eğitim aracı ders kitaplarını inceleme usul ve esaslarına göre incelenir ve Kurulun onayına sunulur. Kurulca onaylanması hâlinde eğitim aracının okutulma süresi alanında ders kitabının okutulmaya başlanacağı öğretim yılına kadar sürer. Bu süre beş yılı geçemez.

(2) İlgili birimler hazırladıkları;

 1. a) Öğretim programının Kurul kararında ders kitabı kullanılmaması belirtilen dersler için kılavuz kitapları,
 2. b) Ders kitabı olmaması halinde ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçlarını,
 3. c) Program uygulama kılavuzlarını

incelenmek üzere Başkanlığa sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders kitabı Dışındaki Diğer Eğitim Araç ve Gereçlerinin İncelenmesi,

Seçimi ve Kullanımı

Eğitim aracının başvuru, inceleme, seçim ve kullanımı (Değişik başlık:RG-11/6/2011-27961)

MADDE 35 – (1) Eğitim kurumlarında ders kitabı dışında okutulmak üzere Bakanlıkçahazırlananacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araçları ile Bakanlık makamınca eğitim öğretim açısından incelenmesi istenen eğitim araç ve gereçlerinin başvurusu, satın alacak ilgili birimce Başkanlığa yapılır. Satın alınacak eğitim araç ve gereçleri ücret karşılığı incelenir. Eğitim araçlarının inceletme ücreti eğitim aracı sahibi tarafından Müdürlüğün Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır. Ancak, hibe edilen eğitim aracı için herhangi bir inceletme ücreti alınmaz. Hibe kapsamındaki eğitim araçları Bakanlık onayı ile ücretsiz olarak incelenir. Protokol kapsamındakiler için Bakanlık onayı alınmaz.

(2) Eğitim aracı;

 1. a) Anayasa ve yasalara uygun olması,
 2. b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilen Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek hükmüne ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olması,
 3. c) Şekil, resim, tablo, fotoğraf, şema, plan, harita, grafik, tasarım ve benzerlerinin metinleri destekleyici ve tamamlayıcı olması,

ç) Öğrenci seviyesine uygun ve okunabilir punto ile yazılmış olması,

 1. d) Bilimsel hata bulunmaması,
 2. e) Türkçenin özelliklerinin bozulmadan ve doğru olarak kullanılmış olması,
 3. f) Kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmaması,
 4. g) Temel insan haklarına aykırılık taşımaması; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefî görüş, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemesi,

ğ) İlgili firmanın amblem ve logosu dışındaki reklam niteliğindeki ögelere yer verilmemesi,

 1. h) Yabancı dilde hazırlanmış olanlarının, Bakanlar Kurulunca Türkiye’de eğitim-öğretimine izin verilen yabancı dillerde hazırlanması ve yazıldığı dilin özelliklerinin bozulmadan ve doğru olarak kullanılmış olması,

ı) Estetik, edebî, kültürel ve sosyal değerlere uygun olması,

 1. i) Görsel unsurların toplumun ortak değerlerine aykırı olmaması

yönleri ile incelenerek değerlendirilir ve rapor düzenlenir.

(3) İnceleme raporunun sonuç bölümünde;

 1. a) Eğitim aracı, eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmuştur.
 2. b) Baskısı yapılmamış veya elektronik ortamdaki eğitim aracı belirtilen hataların giderilmesi şartıyla uygun bulunmuştur.
 3. c) Eğitim aracı, eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmamıştır.

ifadelerinden birine yer verilir.

(4) Önceden uygun bulunmuş eğitim araçlarından yeniden incelenmesi istenenler, eskisi ile karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda değişiklik bulunması durumunda değişiklik kısmı yukarıdaki esaslara göre incelenerek değerlendirilir. Değişiklik olmaması durumunda uygunluk kararı verilir.

(5) Hibe, satın alma veya protokol yoluyla sağlanan eğitim araçları için Başkanlıkça verilen uygunluk kararı yalnızca bu işlem için geçerlidir. Başka bir amaçla kullanılamaz.

(6) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı dışındaki diğer eğitim araç ve gereçlerinden;

 1. a) Türk ve dünya klasikleri,
 2. b) Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler veya bunların birleştirilmesiyle meydana getirilen eserler,
 3. c) Okul kütüphanesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulacak eserler,

ç) Bilgisayar kullanımı için gerekli olan yazılım programları,

 1. d) Derslerin işlenişinde kısa süreli kullanılan yazılım programı,
 2. e) Öğretmenlerce hazırlanan ve kendi derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel çalışmaları sonucu ortaya çıkan materyaller,
 3. f) Türk Standartları Enstitüsü (TSEK), Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Türk Patent Enstitüsü Kurumu (TPE) gibi kurumlarca standartları belirlenerek tescillenmiş ve belgelendirilmiş ya da nitelik ve standardına uygun üretilmiş veya uluslararası İSO, CE ve benzeri belgeli, okul ve kurumlarda dersliklerin donatımında kullanılan sıra, masa, tahta, tv, bilgisayar, tepegöz; atölye ve laboratuvarlarda yer alması gereken döner sermaye kapsamında da üretilebilen ve kullanılan alet ve makineler, kimyasal elementler, yoğaltım malzemeleri ve benzerleri,

herhangi bir değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda kullanılabilir. Ancak, zorunlu hâllerde öğretim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek, standartları belirlenmemiş eğitim araçlarının nitelikleri Başkanlıkça belirlenir. Satın alınacak eğitim araçlarının nitelikleri ise şartnamede belirtilir.

(7) Öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamda kayıtlı eğitim araçları ile genel amaçların gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla satın alınacak veya ücretsiz dağıtılacak eğitim araçları için en az üç; diğer eserler için en az bir alan uzmanı; gerekli hâllerde görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, dil uzmanı, ölçme-değerlendirme uzmanı, rehberlik ve çocuk gelişimi uzmanı ile eğitim teknolojisi uzmanının da yer aldığı en fazla yedi uzman/öğretmenden oluşturulan komisyon tarafından Müdürlükte bu madde hükümlerine göre incelenir.

Eğitim araçlarının inceleme süreleri

MADDE 36 – (1) Eğitim araçlarının inceleme süresi;

 1. a) Basılı eğitim araçlarından ilköğretime yönelik olanlar için forma başına en fazla 2, ortaöğretime yönelik olanlar için forma başına en fazla 3,
 2. b) (Değişik:RG-11/6/2011-27961) Çevrim içi ya da çevrim dışı ortamlarda kayıtlı içeriklerden ilköğretime yönelik olanlar için forma başına 16 ekran sayfası ya da 30 dakika gösterimli içerik bir forma kabul edilerek en fazla 4, ortaöğretime yönelik olanlar için ise forma başına en fazla 8,
 3. c) Tablo, slayt, resim ve fotoğraf gibi eğitim araçlarının her biri için 1,

ç) Yerküre için 5,

 1. d) Atlasların her bir haritası için 2,
 2. e) Haritaların her biri için 2,
 3. f) Basılı olmayan diğer eğitim araçlarının her biri için 2,
 4. g) Film, film seti ve çizgi filmin her 30 dakikası için 2,

ğ) Video, kaset (bant) her 30 dakikası için 2,

 1. h) Ses kasetleri (bant) her 30 dakikası için 2

ı) (Ek:RG-11/6/2011-27961) Canlandırmaların (Animasyon) her 30 dakikası için 2

saat olarak uygulanır.

(2) Yabancı dilde hazırlanan eğitim araçlarının inceleme sürelerine, yukarıda belirtilen sürelerin en çok iki katı kadar ilave yapılabilir.

Takma ad kullanma

MADDE 37 – (1) Yayınevleri, ders kitaplarında ders kitapları yazarlarına takma ad kullandıramazlar. Kullandığı tespit edilen yayınevlerinin taslak ders kitapları 2 yıl süreyle incelemeye alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hazırlama ve sipariş hükümlerine uyma zorunluluğu

MADDE 38 – (1) İlgili birim veya yayınevi; kitap hazırlarken ilgili öğretim programı ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara, varsa şartnamelerinde belirtilenler ile Bakanlıkça istenilen diğer esaslara uymak zorundadır.

(2) Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesinde belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde hazırlayanlara ödeme yapılmaz.

Yazar veya yayınevi değişikliği

MADDE 39 – (1) Kurul kararına göre ders kitabının üzerinde bulunan yazar veya yazarların isimleri ile yayınevinin adı, tarafların karşılıklı rızalarına dair noter sözleşmesi olduğu takdirde değiştirilir. Durum 15 iş günü içerisinde Başkanlığa bildirilir. İhtilaf durumunda esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılmaz. Bu durumlarda konu, belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır. Şartlı kabul aşamasında olan değişiklikler noter sözleşmesi ile de yapılır.

Başkanlıkça ders kitabı hazırlama

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte sözü edilen ders kitapları ile ders kitabı yerine okutulacak diğer eğitim araçlarının hazırlanarak ilgililere sunulmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgili birimlere bilgi verilmek suretiyle Kurul kararı ile Başkanlıkça da yapılabilir.

Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar

MADDE 41 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.

Kitapların uygunluk kararının iptali

MADDE 42 – (1) Ders kitaplarında;

 1. a) Ders kitabı olarak kabul edildiğine dair Kurul kararı olmadığı hâlde, bu karar varmış gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan,
 2. b) İntihal yapan yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunulur. Suçu sübuta eren yayınevinin suç ile ilgili ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilir ve diğer taslak ders kitapları ile ilgili başvuruları 2 yıl süreyle kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İnceleme sürecindeki eserler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Başkanlığa başvurusu yapılan eserlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri, 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Başvuru sahiplerinin otuz gün içinde eserlerini geri çekmeleri durumunda inceletme ücretinin % 10’u kesilerek iade edilir.

(3) Başvuru sahiplerinin inceleme taleplerine göre eserlerinin kime ait olduğununun belirlenebilmesi Kurulca oluşturulacak komisyonca belirlenir. 

Ders kitaplarından yeniden başvurusu yapılanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-11/6/2011-27961)

Yayınevleri, bu maddenin yayımından önce ders kitaplarından yeniden başvurusunu yaptığı taslak ders kitaplarının iadesini isteyebilir. Bu şekilde başvurusu yapılmış olup iade edilen taslak ders kitapları için de okutulma süresinin son ya da müteakip yılında yeniden başvuruda bulunabilir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2009 27449 4. mükerrer
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi Sayısı
1. 24/2/2011 27856
2. 11/6/2011 27961
3.

 

Yayıncılık Dünyasından ve Duyurularımızdan Haberdar Olun.

Türkiye Yayıncılar Birliği E-Bültenine Abone Olmak İçin abonelik formunu doldurmanız yeterlidir.

E-Bülten üyeliği için kaydınız alındı.